Condiții de utilizare Workplace


GARANTAȚI ȘI DECLARAȚI CĂ ACCEPTAȚI PREZENTELE CONDIȚII DE UTILIZARE WORKPLACE ONLINE („ACORDUL”) ÎN NUMELE UNEI COMPANII SAU AL ALTEI PERSOANE JURIDICE ȘI CĂ AVEȚI AUTORITATE DEPLINĂ PENTRU A ANGAJA RESPECTIVA ENTITATE ÎN ACEST ACORD. REFERIRILE ULTERIOARE LA „DVS.”, „A(L) DVS.” SAU LA „CLIENT” SE REFERĂ LA ENTITATEA RESPECTIVĂ.
Dacă sediul principal al companiei dvs. se află în Statele Unite sau în Canada, prezentul Acord este un acord încheiat între dvs. și Meta Platforms, Inc. În caz contrar, prezentul Acord este un acord încheiat între dvs. și Meta Platforms Ireland Ltd. Referirile la „Meta”, „noi”, „pe noi” sau „al nostru/a noastră/ai noștri/ale noastre” pot însemna fie Meta Platforms, Inc., fie Meta Platforms Ireland Ltd., în funcție de situație.
Condițiile de utilizare se vor aplica atunci când utilizați Workplace. Confirmați faptul că funcțiile și funcționalitatea Workplace pot varia și se pot modifica în timp.
Anumiți termeni scriși cu majusculă sunt definiți în Secțiunea 12 (Definiții), iar alții sunt definiți contextual în prezentul Acord.
 1. Utilizarea Workplace
  1. Drepturile dvs. de utilizare. În Perioada de valabilitate beneficiați de un drept neexclusiv, netransferabil și nesublicențiabil de a accesa și utiliza Workplace în conformitate cu prezentul Acord. Utilizarea Workplace este limitată la Utilizatorii (inclusiv, unde este cazul, la cei ai Afiliaților dvs.) pentru care activați conturi și sunteți responsabil pentru toți Utilizatorii și pentru respectarea acestui Acord de către aceștia, precum și pentru accesarea și utilizarea Workplace de către aceștia. În scopul clarității, Workplace vă este pus la dispoziție ca un serviciu dvs., nu Utilizatorilor în mod individual.
  2. Conturile. Informațiile dvs. de la înregistrare și din contul dvs. de administrator trebuie să fie exacte, complete și actualizate. Conturile de utilizator sunt destinate Utilizatorilor individuali și nu pot fi folosite în comun sau transferate. Trebuie să păstrați confidențiale toate datele de conectare și sunteți de acord să anunțați imediat Meta dacă descoperiți o utilizare neautorizată a conturilor dvs. sau a datelor dvs. de conectare.
  3. Restricții. Nu veți îndeplini următoarele acțiuni (și nu veți permite nimănui altcuiva să le îndeplinească): (a) nu veți utiliza Workplace în numele unor terți sau da cu chirie, lua cu chirie, asigura accesul la Workplace sau sub-licenția Workplace niciunui terț, cu excepția Utilizatorilor, în funcție de permisiunile acordate în acest sens în conformitate cu prevederile prezentului document; (b) nu veți aplica tehnici specifice ingineriei inverse, decompila, dezasambla sau încerca să obțineți în orice alt mod codul sursă al Workplace, decât în măsura permisă în mod explicit de legislația aplicabilă (iar în aceste cazuri numai după transmiterea unei notificări prealabile către Meta); (c) nu veți copia, modifica sau crea lucrări derivate ale Workplace; (d) nu veți îndepărta, modifica sau ascunde orice notificări proprietare sau de alt fel, incluse în Workplace sau (e) nu veți face publice informații tehnice cu privire la performanța Workplace.
  4. Configurare. În timpul configurării instanței dvs. Workplace, veți desemna unul sau mai mulți Utilizator(i) ca administrator(i) de sistem al(ai) comunității dvs. Workplace care este/sunt responsabil(i) pentru gestionarea instanței dvs. Workplace. Trebuie să vă asigurați că aveți cel puțin un administrator de sistem activ pentru instanța dvs. Workplace în orice moment.
  5. API Workplace. În Perioada de valabilitate, Meta vă poate pune la dispoziție unul sau mai multe API-uri Workplace, pentru ca dvs. să dezvoltați și să utilizați servicii și aplicații care completează utilizarea Workplace de către dvs. Orice utilizare a API-ului(urilor) Workplace de către dvs., Utilizatorii dvs. sau orice terț care acționează în numele dvs. va fi guvernată de prevederile aplicabile din Condițiile de utilizare a platformei Workplace, disponibile în prezent la https://www.workplace.com/WorkplacePlatformPolicy, cu modificările periodice efectuate de către Meta).
  6. Asistență. Vă vom furniza asistență Workplace prin intermediul filei de asistență directă din panoul de administrare Workplace („Canal de asistență directă”). Puteți trimite o solicitare de asistență pentru a primi răspuns la o întrebare sau puteți raporta o problemă referitoare la Workplace creând un bilet prin intermediul Canalului de asistență directă („Bilet de asistență”). Vă vom furniza un răspuns inițial la fiecare Tichet de asistență în termen de 24 ore de la momentul în care primiți confirmarea prin e-mail a faptului că Tichetul dvs. de asistență a fost creat prin Canalul de asistență directă și este valid.
 2. Datele și obligațiile dvs.
  1. Datele dvs. În temeiul acestui Acord:
   1. vă păstrați toate drepturile, titlurile și avantajele (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală) asupra Datelor dvs. și cu privire la Datele dvs.;
   2. în Perioada de valabilitate a Acordului acordați Meta un drept neexclusiv, global, fără drepturi de autor și achitat integral de a utiliza Datele dvs. exclusiv pentru a vă pune la dispoziție Workplace (și asistența conexă), în conformitate cu prevederile prezentului Acord și
   3. confirmați faptul că Meta este persoana împuternicită de operator și că dvs. sunteți operatorul Datelor dvs., iar prin încheierea prezentului Acord transmiteți instrucțiuni către Meta în sensul prelucrării Datelor dvs. în numele dvs., exclusiv în scopurile specificate în acest Acord și în conformitate cu prevederile acestuia (inclusiv Anexa privind Prelucrarea Datelor).
  2. Obligațiile dvs. Acceptați (a) că sunteți singurul responsabil pentru acuratețea și conținutul Datelor dvs., (b) să obțineți toate drepturile și acordurile necesare conform Legii de la Utilizatorii dvs. și orice terț aplicabil pentru a permite colectarea și utilizarea Datelor dvs., așa cum este prevăzut în prezentul Acord și (c) că utilizarea Workplace de către dvs., inclusiv a Datelor dvs. și utilizarea acestora în temeiul prezentului Acord, nu vor încălca nicio Lege și niciun drept al niciunui terț, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală, de confidențialitate sau de publicitate. Dacă vreuna dintre Datele dvs. este transmisă sau utilizată cu încălcarea acestei Secțiuni 2, acceptați să o eliminați imediat din Workplace. Sunteți singurul responsabil de orice decizie de a distribui Datele dvs. către Utilizatori sau terți, iar Meta nu este responsabil de utilizarea, accesarea, modificarea, distribuirea sau ștergerea Datelor dvs. de către persoanele cărora dvs. sau Utilizatorii dvs. le puneți la dispoziție aceste Date.
  3. Date interzise. Sunteți de acord să nu transmiteți în Workplace informații sau date care necesită protecție și/sau care intră sub incidența limitărilor cu privire la distribuire, în conformitate cu legislația și/sau cu regulamentele aplicabile („Informații interzise”). Referitor la Informațiile privind sănătatea, luați la cunoștință faptul că Meta nu este Partener de afaceri sau subcontractant (așa cum sunt definiți acești termeni în Legea privind asigurările de sănătate și responsabilitatea („HIPAA”)) și că Workplace nu îndeplinește cerințele HIPAA. Meta nu va purta nicio răspundere în temeiul prezentului Acord pentru Informațiile interzise, sub rezerva oricărei prevederi contrare din prezentul document.
  4. Despăgubiri. Dvs. veți apăra, veți despăgubi și veți exonera de răspundere compania Meta (și pe Afiliații și directorii, ofițerii, angajații, agenții și reprezentanții acesteia) cu privire la și împotriva tuturor pretențiilor (de la terți și/sau Utilizatori), costurilor, prejudiciilor, răspunderilor și cheltuielilor (inclusiv onorarii avocațiale rezonabile) care decurg din sau în legătură cu încălcarea sau cu pretinsa încălcare de către dvs. a acestei Secțiuni 2 sau altfel cu privire la Datele dvs., Politicile dvs. sau utilizarea Workplace de către dvs. prin încălcarea prezentului Acord. Meta poate participa la apărare și la soluționarea oricăror astfel de pretenții cu propriul consilier juridic și pe cheltuiala proprie. Nu veți soluționa nicio reclamație fără consimțământul scris al Meta, acordat în prealabil, dacă respectiva înțelegere obligă Meta să ia vreo măsură, să se abțină de la a lua vreo măsură sau să recunoască vreo răspundere.
  5. Copiile de siguranță și Ștergerea datelor. Meta nu furnizează un serviciu de arhivare, iar dvs. sunteți singurul responsabil de crearea copiilor de siguranță ale Datelor dvs. Puteți șterge Datele dvs. reprezentate de conținutul Utilizatorului în orice moment în perioada de valabilitate, cu ajutorul funcționalității de administrator din Workplace.
  6. Date agregate. În conformitate cu prezentul Acord, putem genera și date statistice și analitice agregate derivate din utilizarea Workplace de către dvs. („Date agregate”), dar aceste Date agregate nu vor include Datele dvs. sau orice date cu caracter personal.
 3. Securitatea datelor
  1. Securitatea Datelor dvs. Vom aplica măsuri tehnice, organizatorice și de securitate adecvate pentru a proteja Datele dvs. aflate în posesia noastră împotriva accesului neautorizat, modificării, divulgării sau distrugerii, așa cum sunt descrise în detaliu în Anexa privind Securitatea datelor.
  2. Dezvăluiri legale și Solicitări din partea terților. În general, vă revine responsabilitatea de a răspunde solicitărilor din partea terților cu privire la Datele dvs., de exemplu din partea autorităților de reglementare, a Utilizatorilor sau a unei agenții de aplicare a legii („Solicitări din partea terților”), dar înțelegeți că, în urma unei solicitări din partea unui terț, Meta poate dezvălui Datele dvs. pentru a se conforma cerințelor legale. În aceste situații, în măsura în care este permis de lege și de termenii Solicitării din partea terților, vom depune eforturi rezonabile (a) pentru a vă notifica referitor la primirea de către noi a unei Solicitări din partea terților și vom solicita terțului să vă contacteze și (b) pentru a da curs solicitărilor dvs. rezonabile cu privire la eforturile dvs. de a vă opune unei Solicitări din partea terților pe cheltuiala dvs. Va trebui să încercați mai întâi să obțineți informațiile necesare pentru a răspunde Solicitării din partea terților pe cont propriu și ne veți contacta numai dacă nu puteți obține aceste informații în mod rezonabil.
 4. Plată
  1. Comisioane. Sunteți de acord să plătiți Meta tarifele standard pentru Workplace (disponibile în acest moment aici: https://www.workplace.com/pricing) pentru a utiliza Workplace, acceptând orice perioade gratuite de probă, așa cum sunt acestea descrise în Secțiunea 4.f (Perioadă gratuită de probă), cu excepția cazurilor în care s-a convenit altfel într-un document scris și semnat. Toate comisioanele prevăzute de Acordul de față se vor plăti în USD, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în cadrul produsului sau s-a convenit altfel într-un document scris și semnat. Comisioanele vor fi achitate integral, în conformitate cu modalitatea dvs. de plată, conform Secțiunii 4.b. Orice plăți întârziate vor fi supuse unui comision pentru serviciu egal cu 1,5% pe lună din suma datorată sau din suma maximă permisă prin lege, oricare este mai mică dintre cele două.
  2. Modalitatea de plată. Atunci când semnați acest Acord, sunteți de acord să achitați comisioanele în baza uneia dintre următoarele două categorii de plată: (i) client cu card de credit (fie că plătește direct sau printr-o platformă de plată terță) sau (ii) client facturat, după cum va stabili Meta, la latitudinea sa. Clienții cu card de credit pot (la latitudinea Meta) deveni clienți facturați (și vice versa) pe baza unor factori precum numărul de Utilizatori și solvabilitatea, însă Meta își rezervă dreptul de a vă reîncadra în orice moment în categoria de client cu card de credit sau client facturat.
   1. Clienții cu card de plată. Clienților cu card de plată li se va debita cardul de plată indicat pentru utilizarea Workplace.
   2. Clienții facturați. Meta le va deschide o linie de credit Clienților facturați și acestora li se vor emite facturi lunar, cu excepția cazurilor în care a fost convenit altfel într-un document scris și semnat. Dacă sunteți clasificat la categoria client facturat, veți plăti toate comisioanele datorate în temeiul prezentului Acord, integral și sub formă de fonduri disponibile conform instrucțiunilor noastre, în termen de 30 de zile de la data facturii.
   3. Acceptați să obținem un raport de credit despre afacerea dvs. de la un birou de credit la momentul acceptării prezentului Acord sau în orice moment ulterior.
  3. Taxele. Toate comisioanele sunt stabilite fără taxele aplicabile și aveți obligația de a plăti și suporta orice taxe pentru vânzare, utilizare, impozit pe bunuri și servicii (GST), taxă pe valoare adăugată, impozit reținut la sursă sau impozite și taxe similare, naționale sau internaționale, legate de tranzacțiile efectuate în temeiul prezentului Acord, cu excepția taxelor bazate pe veniturile Meta. Veți plăti toate sumele datorate în temeiul prezentului Acord integral și fără vreo compensare, contra-pretenție, deducere sau reținere la sursă. În cazul în care vreuna dintre plățile efectuate de dvs. în temeiul prezentului Acord va face obiectul deducerii sau reținerii la sursă, veți fi responsabil de efectuarea plății aferente către autoritățile fiscale corespunzătoare și veți fi responsabil din punct de vedere financiar pentru dobânda, penalitățile, amenzile sau obligațiile similare rezultate din neachitarea la timp de către dvs. a taxelor respective către autoritatea sau agenția guvernamentală respectivă. Luați la cunoștință și acceptați faptul că accesați și utilizați Workplace la adresa de facturare indicată în prezentul Acord sau pe care ne-ați furnizat-o în alt mod în scris, iar dacă adresa respectivă este din Statele Unite, vă vom percepe taxa pentru vânzare/utilizare aplicabilă în SUA, în funcție de locația adresei dvs. de facturare. Dacă o autoritate fiscală din SUA susține că Meta ar fi trebuit să colecteze taxe de la dvs., iar dvs. ați achitat aceste taxe direct la stat, acceptați să ne furnizați dovada plății respectivei taxe (într-un mod acceptabil pentru autoritatea fiscală respectivă) în termen de 30 (treizeci) de zile de la solicitarea scrisă a Meta în acest sens. Sunteți de acord să ne despăgubiți pentru orice plată insuficientă sau neplată a oricărei taxe, penalități sau dobânzi.
  4. Suspendare. Fără afectarea celorlalte drepturi care ne revin în temeiul prezentului Acord, în cazul în care nu achitați comisioanele până la data scadentă, putem suspenda integral sau parțial serviciile Workplace (inclusiv accesul la servicii cu plată) până la efectuarea plății integrale.
  5. Acces gratuit la Workplace for Good. Fără a aduce atingere Secțiunii 4.a, în cazul în care solicitați acces gratuit în cadrul programului Workplace for Good, iar Meta stabilește că sunteți eligibil în acest sens, în conformitate cu politicile Meta (disponibile, în acest moment, la adresa https://work.workplace.com/help/work/142977843114744) vă vom pune la dispoziție Workplace în mod gratuit, în conformitate cu aceste politici, în orice moment din viitor. Dacă în urma unei modificări aduse politicilor noastre nu mai sunteți eligibil pentru acces gratuit, Meta vă va transmite o notificare în acest sens cu 3 (trei) luni înainte, iar după această notificare se vor aplica prevederile Secțiunii 4.a.
  6. Perioadă gratuită de probă. Meta vă poate oferi, la libera sa alegere, o perioadă gratuită de probă pentru Workplace pe o perioadă fixă, a cărei durată va fi stabilită la libera alegere a Meta și comunicată dvs. prin intermediul panoului de administrare din instanța dvs. Workplace. La finalul perioadei gratuite de probă se vor aplica prevederile Secțiunii 4.a (Comisioane).
 5. Confidențialitate
  1. Obligații. Fiecare parte acceptă faptul că toate informațiile comerciale, tehnice și financiare pe care le obține (în calitate de „Parte care primește”) de la partea care divulgă în legătură cu prezentul Acord („Partea care divulgă”) reprezintă proprietatea confidențială a Părții care divulgă („Informații confidențiale”), cu condiția ca acestea să fie identificate drept confidențiale sau proprietare în momentul dezvăluirii sau să fie în mod rezonabil cunoscute de către Partea care primește ca fiind confidențiale sau proprietare datorită naturii informațiilor divulgate și a împrejurărilor în care se efectuează divulgarea. Cu excepția situațiilor autorizate în mod explicit prin prezentul document, Partea care primește (1) va păstra confidențialitatea și nu va divulga nicio Informație confidențială terților și (2) nu va utiliza Informațiile confidențiale pentru niciun alt scop decât pentru îndeplinirea obligațiilor și pentru exercitarea drepturilor care îi revin în temeiul prezentului Acord. Partea care primește poate divulga Informațiile confidențiale angajaților, agenților, contractanților și altor reprezentanți ai săi care au o nevoie legitimă de a cunoaște (inclusiv, pentru Meta, ai Afiliaților săi și subcontractanților menționați în Secțiunea 11.j), cu condiția ca aceștia să respecte obligații de confidențialitate al căror nivel de protecție să fie cel puțin echivalent cu cel al Informațiilor confidențiale ale Părții care divulgă, așa cum se specifică în această Secțiune 5 și ca Partea care primește să fie în continuare responsabilă de respectarea condițiilor prezentei Secțiuni 5 de către orice asemenea persoană.
  2. Excepții. Obligațiile de confidențialitate ale Părții care primește nu se vor aplica informațiilor despre care Partea care primește poate demonstra cu documente că (a) se aflau de drept în posesia sa sau îi erau cunoscute înainte de primirea Informațiilor confidențiale, (b) sunt sau au devenit publice altfel decât din vina Părții care primește, (c) sunt obținute de drept de către Partea care primește de la un terț fără încălcarea niciunei obligații de confidențialitate sau (d) au fost dezvoltate independent de către angajații Părții care primește care nu au avut acces la aceste informații. Partea care primește poate realiza divulgarea în măsura în care este prevăzut prin Lege sau prin ordin judecătoresc, cu condiția ca (dacă nu este interzis prin Lege) Partea care primește să notifice Partea care divulgă în prealabil și să coopereze cu orice efort de a obține un tratament confidențial.
  3. Măsuri provizorii. Partea care primește acceptă că utilizarea sau divulgarea Informațiilor confidențiale prin încălcarea prezentei Secțiuni 5 ar putea cauza prejudicii substanțiale pentru care daunele-interese nu ar reprezenta o compensație suficientă și prin urmare că în cazul oricărei utilizări sau divulgări presupuse sau reale de către Partea care primește, Partea care divulgă va avea dreptul de a solicita măsuri reparatorii adecvate și echitabile, pe lângă orice alte compensații ar putea primi conform legii.
 6. Drepturi de proprietate intelectuală
  1. Proprietatea asupra Meta. Prezentul document reprezintă un acord pentru accesarea și utilizarea Workplace și niciun drept de proprietate nu îi va reveni Clientului. Meta și licențiatorii săi păstrează toate drepturile, titlurile și interesele (inclusiv orice drepturi de proprietate intelectuală) asupra și privind Workplace, Datele agregate, oricare și toate tehnologiile asociate și subiacente și orice lucrări derivate, modificări sau îmbunătățiri aduse oricăruia dintre elementele enumerate anterior create de sau în numele Meta, inclusiv pe baza Feedbackului dvs. (definit mai jos). Nu vă sunt acordate niciun fel de drepturi, cu excepția celor prevăzute în mod expres în prezentul Acord.
  2. Feedback. Dacă transmiteți comentarii, întrebări, sugestii, cazuri de utilizare sau alt fel de feedback referitor la utilizarea de către dvs. a Workplace sau a API al acestuia sau a altora dintre produsele și serviciile noastre („Feedback”), putem utiliza sau exploata în mod liber acest Feedback în legătură cu oricare dintre produsele sau serviciile noastre sau ale Afiliaților noștri, fără ca aceasta să presupună vreo obligație sau compensație pentru dvs.
 7. Disclaimer
  META RENUNȚĂ ÎN MOD EXPRES LA TOATE GARANȚIILE EXPLICITE, IMPLICITE SAU PREVĂZUTE DE LEGE ȘI LA DECLARAȚIILE DE ORICE FEL, INCLUSIV LA ORICE GARANȚII DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU ȘI NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR. NU GARANTĂM CĂ WORKPLACE VA FUNCȚIONA NEÎNTRERUPT SAU FĂRĂ ERORI. ESTE POSIBIL SĂ PERMITEM TERȚILOR SĂ DEZVOLTE ȘI SĂ PUNĂ LA DISPOZIȚIE SERVICII ȘI APLICAȚII SUPLIMENTARE UTILIZĂRII, DE CĂTRE DVS., A WORKPLACE SAU PUTEM PERMITE WORKPLACE SĂ INTEGREZE ÎNTR-UN ALT MOD ALTE SERVICII ȘI APLICAȚII. META NU ESTE RESPONSABIL DE SERVICIILE SAU APLICAȚIILE TERȚILOR PE CARE ALEGEȚI SĂ LE UTILIZAȚI ÎN LEGĂTURĂ CU WORKPLACE. UTILIZAREA UNOR ASTFEL DE SERVICII SAU APLICAȚII DE CĂTRE DVS. FACE OBIECTULUNOR CONDIȚII ȘI POLITICI SEPARATE, IAR DVS. LUAȚI LA CUNOȘTINȚĂ ȘI ACCEPTAȚI FAPTUL CĂ LE UTILIZAȚI PE RISCUL DVS.
 8. Limitarea răspunderii
  1. CU EXCEPȚIA PRETENȚIILOR EXCLUSE (DEFINITE MAI JOS):
   1. NICIUNA DINTRE PĂRȚI NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU NICIO PIERDERE ÎN URMA UTILIZĂRII, DATE PIERDUTE SAU INEXACTE, ÎNTRERUPERE A ACTIVITĂȚII COMERCIALE, COSTURI LEGATE DE ÎNTÂRZIERI SAU ORICE DAUNE-INTERESE INDIRECTE SAU SECUNDARE, DE ORICE FEL AR FI ACESTEA (INCLUSIV PIERDERI DE PROFIT), INDIFERENT DE FORMA DE ACȚIUNE, CU ANGAJAREA RĂSPUNDERII CONTRACTUALE SAU DELICTUALE (INCLUSIV PENTRU NEGLIJENȚĂ), A RĂSPUNDERII OBIECTIVE SAU DE ALT FEL, CHIAR DACĂ ESTE INFORMATĂ ÎN PREALABIL CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE PREJUDICII ȘI
   2. RĂSPUNDEREA INTEGRALĂ A NICIUNEIA DINTRE PĂRȚI FAȚĂ DE CEALALTĂ NU VA DEPĂȘI SUMA PLĂTITĂ EFECTIV SAU PLĂTIBILĂ DE CĂTRE CLIENT COMPANIEI META PE PARCURSUL CELOR 12 (DOUĂSPREZECE) LUNI ANTERIOARE ÎN TEMEIUL PREZENTULUI ACORD SAU, DACĂ PE PARCURSUL ACESTEI PERIOADE NU ESTE PLĂTIT SAU PLĂTIBIL NICIUN COMISION, SUMA DE 10.000 (ZECE MII) DE DOLARI.
  2. În sensul prevederilor Secțiunii 8, „Pretenții excluse” înseamnă (a) Răspunderea Clientului, care rezultă în temeiul Secțiunii 2 (Datele și obligațiile dvs.) și (b) încălcarea de către una dintre părți a obligațiilor care îi revin conform Secțiunii 5 (Confidențialitate), dar excluzând pretențiile legate de Datele dvs.
  3. Limitările din această Secțiune 8 vor continua să producă efecte și să fie aplicabile chiar dacă se dovedește că orice cale de atac limitată, specificată în prezentul Acord, nu și-a atins scopul inițial, iar părțile acceptă faptul că niciuna dintre părți nu își limitează sau exclude propria răspundere cu privire la orice aspect care nu poate fi limitat sau exclus prin lege. Luați la cunoștință și acceptați faptul că furnizarea Workplace de către noi se bazează pe premisa că răspunderea noastră este limitată, așa cum se prevede în prezentul Acord.
 9. Perioada de valabilitate și încetarea
  1. Perioada de valabilitate. Acest Acord va începe la data la care ați accesat pentru prima dată instanța dvs. Workplace și va rămâne în vigoare până la încetarea sa, astfel cum este aceasta permisă în prezentul document („Perioada de valabilitate”).
  2. Denunțare unilaterală. Fără a aduce atingere drepturilor dvs. de reziliere conform paragrafului 2.d din Anexa privind Prelucrarea datelor, puteți rezilia acest Acord în orice moment, fără niciun motiv sau pentru orice motiv, pe baza unei notificări transmise cu treizeci (30) de zile înainte către Meta prin administratorul dvs. care alege să șteargă instanța dvs. Workplace din cadrul produsului. Meta poate de asemenea rezilia prezentul Acord în orice moment, fără niciun motiv sau pentru orice motiv, pe baza unei notificări transmise cu 30 (treizeci) de zile înainte către dvs.
  3. Încetarea și suspendarea de către Meta. Meta își rezervă dreptul de a rezilia prezentul Acord cu o notificare rezonabilă adresată dvs. și de a suspenda imediat accesul dvs. la Workplace dacă dvs. încălcați prezentul Acord sau dacă vom considera această acțiune ca fiind necesară pentru a evita prejudiciile aduse securității, stabilității, disponibilității sau integrității Workplace.
  4. Ștergerea Datelor dvs. Meta va șterge Datele dvs. cu promptitudine după orice încetare a prezentului Acord, însă înțelegeți faptul că respectivul conținut șters poate rămâne în copiile de siguranță pentru o perioadă de timp rezonabilă, în timp ce se realizează ștergerea. Conform prevederilor Secțiunii 2.e, sunteți singurul responsabil de crearea oricăror copii de rezervă ale Datelor dvs. pentru atingerea propriilor scopuri.
  5. Efectul încetării. La încetarea prezentului Acord: (a) dvs. și Utilizatorii dvs. trebuie să încetați imediat să utilizați Workplace, (b) la solicitarea Părții care divulgă și sub rezerva prevederilor Secțiunii 9.d, Partea care primește va restitui sau va șterge cu promptitudine oricare dintre Informațiile confidențiale ale Părții care divulgă aflate în posesia sa, (c) veți achita cu promptitudine către Meta toate comisioanele neplătite care au fost generate înaintea încetării și (d) în cazul în care Meta reziliază acest Acord fără motiv, în conformitate cu Secțiunea 9.b, Meta vă va restitui o sumă proporțională a tuturor comisioanelor preplătite (acolo unde este cazul) și (e) următoarele Secțiuni se vor aplica în continuare: 1.c (Restricții), 2 (Utilizarea Datelor dvs. și Obligațiile dvs.) (altele decât licența Meta cu privire la Datele dvs. din Secțiunea 2.a), 3.b (Dezvăluiri legale și Solicitări din partea terților), 4 (Plata) până la 12 (Definiții). Dacă nu se specifică altfel în prezentul Acord, exercitarea de către oricare dintre părți a oricărei căi de atac, inclusiv rezilierea, nu va aduce atingere celorlalte căi de atac la care aceasta poate avea dreptul în temeiul prezentului Acord, prin lege sau altfel.
 10. Alte Conturi Facebook
  1. Conturile personale. Pentru a evita orice îndoială, conturile utilizatorilor sunt diferite de orice cont personal de Facebook pe care Utilizatorii l-ar putea crea în cadrul serviciului Facebook pentru consumatori („Conturi personale FB”). Conturile personale FB nu fac obiectul prezentului Acord, ci intră sub incidența Condițiilor de utilizare Meta pentru serviciile respective, dintre Meta și Utilizatorul respectiv.
  2. Workplace și Reclamele. Nu vom afișa reclame ale terților Utilizatorilor dvs. în Workplace și nu vom utiliza Datele dvs. pentru a furniza sau ținti publicitate către Utilizatorii dvs. sau pentru a personaliza experiența Utilizatorilor dvs. pe Conturile lor personale FB. Cu toate acestea, Meta poate să introducă anunțuri în cadrul produsului sau să informeze administratorii de sistem cu privire la funcții, integrări sau funcționalități legate de Workplace.
 11. Prevederi generale
  1. Modificări. Meta poate modifica în orice moment condițiile acestui Acord și politicile la care se face trimitere sau care sunt incluse în acesta, inclusiv, însă fără limitare la Anexa privind Prelucrarea datelor și Anexa privind Transferul datelor (pentru a respecta legea aplicabilă privind protecția datelor), Anexa privind Securitatea datelor și Politica de Utilizare Acceptabilă prin transmiterea către dvs. a unei notificări prin e-mail, prin intermediul serviciului sau prin orice alte mijloace rezonabile („Modificare”). Dacă veți continua să utilizați Workplace timp de 14 (paisprezece) zile de la această notificare, vă exprimați consimțământul față de această Modificare.
  2. Legislația aplicabilă. Prezentul Acord și utilizarea de către dvs. și Utilizatorii dvs. a Workplace, precum și orice pretenție care poate surveni între dvs. și noi, sunt guvernate de și trebuie interpretate în conformitate cu legile din Statele Unite ale Americii și din Statul California, după caz, fără ca principiile acestora privind conflictele de legi să producă efecte. Orice reclamație sau cerere de chemare în judecată rezultată de pe urma prezentului Acord sau a Workplace va fi demarată exclusiv în Statele Unite de Tribunalul Districtual din Districtul de Nord din California sau un tribunal statal din Comitatul San Mateo și sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției personale a acestor instanțe.
  3. Acordul integral. Prezentul Acord (care include Politica de Utilizare Acceptabilă) constituie acordul integral încheiat între părți cu privire la accesul dvs. la Workplace și utilizarea acestuia și înlocuiește orice alte declarații sau acorduri anterioare referitoare la Workplace. Titlurile sunt utilizate exclusiv pentru facilitarea lecturii, iar termeni precum „inclusiv” vor fi interpretați fără limitare. Prezentul Acord este redactat în limba engleză (SUA) și va prevala asupra discrepanțelor din orice versiune tradusă.
  4. Renunțare și independența clauzelor. Nepunerea în aplicare a unei prevederi nu va fi considerată renunțare; renunțările trebuie consemnate în scris și semnate de partea care face această renunțare. Orice termeni sau condiții cuprinse în orice comandă de la Client sau în orice formular comercial nu vor modifica prezentul Acord și sunt respinse în mod expres prin prezentul document, iar orice astfel de document va avea numai valoare administrativă. Dacă o prevedere a prezentului Acord este declarată de o instanță competentă ca fiind neexecutorie, nevalidă sau altfel contrară legii, prevederea respectivă va fi interpretată pentru îndeplinirea cât mai fidelă a obiectivelor sale inițiale, iar restul prevederilor prezentului Acord vor rămâne în vigoare în întregime.
  5. Publicitatea. Orice comunicat de presă sau campanie de marketing cu privire la relația dintre părți necesită aprobarea prealabilă în scris a ambelor părți. Fără a aduce atingere celor de mai sus: (a) în cadrul propriei dvs. companii puteți face publicitate sau promova utilizarea Workplace în cursul Perioadei de valabilitate (de exemplu, puteți încuraja adoptarea de Utilizatori), sub rezerva condițiilor de utilizare a mărcii Meta care vor fi puse la dispoziție periodic și (b) Meta poate face referire la numele dvs. și la statutul dvs. de client Workplace.
  6. Cesionarea. Niciuna dintre părți nu poate cesiona prezentul Acord sau drepturile sau obligațiile care îi revin acesteia din prezentul Acord fără consimțământul prealabil scris al celeilalte părți, cu excepția faptului că Meta poate cesiona acest Acord fără consimțământ oricăruia dintre Afiliații săi sau în legătură cu o fuziune, reorganizare, achiziție sau alt fel de transfer al tuturor sau al majorității activelor sau titlurilor sale cu drept de vot. Sub rezerva prevederilor de mai sus, prezentul Acord va angaja și va produce efecte în beneficiul succesorilor sau cesionarilor permiși ai fiecărei părți. Cesionările care nu sunt permise vor fi nule și nu vor crea nicio obligație pentru Meta.
  7. Contractant independent. Părțile reprezintă contractanți independenți. Prezentul Acord nu dă naștere niciunei relații de agenție, parteneriat, asociație în participațiune sau angajare și niciuna dintre părți nu are autoritatea de a-i impune vreo obligație celeilalte.
  8. Fără beneficiari terți. Prezentul Acord generează beneficii pentru Meta și Client și nu există beneficiari terți preconizați, incluzându-se aici orice Utilizatori.
  9. Notificări. Atunci când reziliați prezentul Acord în conformitate cu prevederile Secțiunii 9.b, trebuie să notificați Meta prin intermediul administratorului dvs. de sistem care vă șterge instanța Workplace din cadrul produsului. Orice altă notificare din cadrul Acordului de față trebuie făcută în scris și trimisă Meta la următoarea adresă (după caz): în cazul Meta Platforms Ireland Ltd, la 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, Attn: Legal, iar în cazul Meta Platforms Inc, la 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 USA, Attn: Legal. Meta poate transmite notificări pe adresa de e-mail din contul Clientului. Meta poate transmite, de asemenea, notificări operaționale referitoare la Workplace sau alte notificări comerciale prin intermediul mesajelor către Utilizatori în cadrul Workplace sau prin postări vizibile în cadrul Workplace.
  10. Subcontractanți. Meta poate recurge la subcontractanți și le poate permite să-și exercite drepturile Meta în temeiul prezentului Acord, însă Meta rămâne responsabil de respectarea de către subcontractantul respectiv a prezentului Acord.
  11. Forța majoră. Niciuna dintre părți nu va fi responsabilă față de cealaltă pentru nicio întârziere sau neexecutare a niciunei obligații născute din prezentul Acord (exceptând neachitarea comisioanelor), dacă întârzierea sau neexecutarea se datorează unor evenimente neprevăzute care survin după semnarea prezentului Acord și care sunt situate în afara controlului rezonabil al părții respective, cum ar fi grevă, blocadă, război, act de terorism, revoltă, dezastru natural, pană sau reducere a alimentării cu electricitate, telecomunicații, rețele de date sau servicii sau refuzul acordării licenței sau autorizării de către o agenție sau o entitate guvernamentală.
  12. Site-urile web ale unor terțe părți. Workplace poate cuprinde linkuri către site-uri web terțe. Acest fapt nu implică aprobarea noastră cu privire la niciun site și nu suntem responsabili pentru acțiunile, conținutul, informațiile sau datele site-urilor terțe și nici pentru acțiunile sau linkurile cuprinse în acestea și nici pentru modificările sau actualizările acestora. Site-urile web ale terților pot avea termeni și condiții de utilizare și politici de confidențialitate proprii care se aplică dvs. și Utilizatorilor dvs., iar utilizarea de către dvs. a respectivelor site-uri web ale terților nu este guvernată de prezentul Acord.
  13. Entități de control a exporturilor și sancțiuni comerciale. Prin utilizarea Workplace, Clientul acceptă să respecte toate legile și reglementările privind exportul și importul valabile în Statele Unite și în alte jurisdicții aplicabile, precum și toate sancțiunile sau restricțiile comerciale aplicabile. Fără a aduce limitări celor de mai sus, Clientul declară și garantează că: (a) nu se află pe nicio listă a guvernului SUA cu privire la părți interzise sau restricționate, (b) nu face obiectul niciunei sancțiuni economice sau restricții comerciale ale ONU, SUA, UE și (c) nu desfășoară operațiuni și nu deține Utilizatori într-o țară împotriva căreia SUA a adoptat sancțiuni comerciale cuprinzătoare.
  14. Condiții pentru Utilizarea de către Entități guvernamentale. Dacă sunteți o Entitate guvernamentală, declarați că (i) nu intrați sub incidența niciunei Legi, politici sau a niciunui principiu aplicabil care prevede o restricție în ceea ce privește convenirea și executarea sau acceptarea executării oricărui termen sau a oricărei condiții din prezentul Acord, (ii) nicio Lege, politică sau principiu aplicabil nu determină neaplicarea vreunui termen sau a vreunei condiții din prezentul Acord raportat la dvs. sau orice Entitate guvernamentală aplicabilă, (iii) sunteți autorizat corespunzător și dețineți capacitatea legală conform Legilor, politicilor și principiilor aplicabile, de a reprezenta și impune oricărei Entități guvernamentale aplicabile termenii și condițiile prezentului Acord și (iv) încheiați prezentul Acord pe baza unei decizii imparțiale privind valoarea Workplace pentru dvs. și Utilizatorii dvs. și decizia dvs. de a încheia prezentul Acord nu a fost influențată de niciun comportament neadecvat sau de un conflict de interese. Nu acceptați prezentul Acord dacă nu puteți acorda declarațiile cuprinse în această Secțiune 11.n. Dacă o Entitate guvernamentală încheie prezentul Acord cu încălcarea acestei Secțiuni 11.n, Meta poate alege să rezilieze prezentul Acord.
  15. Revânzători. Puteți alege să accesați și să utilizați Workplace prin intermediul unui Revânzător. În cazul în care accesați și utilizați Workplace prin intermediul unui Revânzător, sunteți singurul responsabil pentru: (i) orice drepturi și obligații conexe care decurg din acordul dvs. cu Revânzătorul respectiv și (ii) ca și în cazul relației dintre dvs. și Meta, orice acces al Revânzătorului la instanța dvs. Workplace, la Datele dvs. și la orice conturi de Utilizator pe care le puteți crea pentru Revânzătorul dvs. În plus, în cazul în care accesați și utilizați Workplace prin intermediul unui Revânzător, Condițiile pentru clienții unui revânzător vor prevala asupra oricăror condiții din prezentul Acord cu care acestea intră în conflict, iar dvs. acceptați aceasta.
 12. Definiții
  În prezentul Acord, dacă nu se prevede altfel:
  Politica de Utilizare Acceptabilă” înseamnă regulile de utilizare a Workplace disponibile la www.workplace.com/legal/FB_Work_AUP, modificate periodic.
  Afiliat” înseamnă o entitate care deține sau controlează în mod direct sau indirect, este deținută sau controlată de sau se află sub proprietate sau control comun cu o parte, „control” însemnând puterea de a direcționa conducerea sau afacerile unei entități, iar „proprietate” însemnând deținerea efectivă a 50% (sau, dacă jurisdicția aplicabilă nu permite deținerea majoritară, valoarea maximă permisă prin legea respectivă) sau mai mult din părțile sociale cu drept de vot sau din participațiile la capital cu drept de vot ale entității. În sensul acestei definiții, o Entitate guvernamentală nu este o parte afiliată a altei Entități guvernamentale, exceptând cazul în care aceasta controlează integral Entitatea guvernamentală respectivă.
  Anexa privind Prelucrarea datelor” înseamnă anexa privind prelucrarea datelor atașată la, și ce constituie parte integrantă din, prezentul Acord, inclusiv orice condiții la care se face referire în acesta.
  Anexa privind Securitatea datelor” înseamnă anexa privind securitatea datelor atașată la prezentul Acord și care reprezintă o parte integrantă a acestuia.
  Entitate guvernamentală” înseamnă orice țară sau jurisdicție din lume, inclusiv, însă fără limitare la acestea, orice unitate sau subdiviziune politică națională, locală, municipală, regională sau la alt nivel a guvernului, orice organizație, organism, întreprindere sau altă entitate guvernamentală înființată, deținută sau controlată de guvernul respectiv și orice reprezentant sau agent al oricăreia dintre acestea.
  Legi” înseamnă toate legile, reglementările și convențiile locale, naționale, federale și internaționale aplicabile, inclusiv, însă fără limitare la acestea, cele legate de confidențialitatea datelor și transferul datelor, comunicările internaționale, exportul de date tehnice sau cu caracter personal și achiziții publice.
  Revânzător” înseamnă un partener terț care a încheiat un contract valabil cu Meta, prin care este autorizat să revândă și să faciliteze accesul la Workplace.
  Condițiile pentru clienții unui revânzător” înseamnă condițiile care sunt disponibile la https://www.workplace.com/legal/FB_Work_ResellerCustomerTerms, așa cum pot fi actualizate periodic, care reprezintă o parte integrantă a acestui Acord; acestea sunt condițiile suplimentare acceptate de părți care vi se aplică în cazul în care accesați și utilizați Workplace prin intermediul unui Revânzător.
  Utilizatori” înseamnă oricare dintre angajații sau contractanții dvs. sau ai Afiliaților dvs. sau alte persoane cărora le permiteți accesul la Workplace.
  Workplace” înseamnă serviciul Workplace pe care vi-l punem la dispoziție în temeiul prezentului Acord și orice versiune ulterioară a acestuia, inclusiv orice site-uri web, aplicații, servicii online, instrumente și conținut pe care vi le putem pune la dispoziție în temeiul prezentului Acord, cu modificările sale periodice.
  Datele dvs.” înseamnă (a) orice informații de contact sau date privind rețeaua sau înregistrarea contului pe care dvs. sau Utilizatorii dvs. le transmiteți către Workplace; (b) orice conținut sau date pe care dvs. sau Utilizatorii dvs. le publicați, postați, distribuiți, importați sau furnizați în Workplace; (c) informațiile pe care le colectăm atunci când dvs. sau Utilizatorii dvs. ne contactați sau ne solicitați pentru suport referitor la Workplace, inclusiv informații despre hardware, software și alte detalii colectate cu privire la incidentul ce necesită suport; și (d) orice informații despre utilizare sau funcționalități (de exemplu, adrese IP, browser și tipuri de sisteme de operare , precum și identificatori de dispozitiv) privind modul în care Utilizatorii interacționează cu Workplace.
  Politicile dvs.” înseamnă oricare dintre politicile dvs. aplicabile privind angajații, sistemele, confidențialitatea, Resursele Umane, reclamațiile sau de altă natură.Anexă privind prelucrarea datelor

 1. Definiții
  În cadrul prezentei Anexe privind prelucrarea datelor, „RGPD” înseamnă Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679), iar „Operator de date”, „Persoana împuternicită de operatorul de date”, „Persoană vizată”, „Date cu caracter personal”, „Încălcare a securității datelor cu caracter personal” și „Prelucrare” vor avea aceleași semnificații definite în RGPD. „Prelucrat” și „Prelucrare” vor fi interpretate în conformitate cu definiția „Prelucrării”. Referirile la RGPD și la prevederile acestuia includ RGPD așa cum a fost acesta adăugit și încorporat în legislația din Marea Britanie. Toți termenii definiți aici vor avea aceeași semnificație definită în alte părți în prezentul Acord.
 2. Prelucrarea datelor
  1. Pe parcursul activităților sale în calitate de Persoană împuternicită de operator în temeiul prezentului Acord în legătură cu orice Date cu caracter personal din cadrul Datelor dvs. („Datele dvs. cu caracter personal”), Meta confirmă că:
   1. durata, obiectul, natura și scopul Prelucrării vor fi cele specificate în Acord;
   2. tipurile de Date cu caracter personal prelucrate vor include datele specificate în definiția Datelor dvs.;
   3. categoriile de Persoane vizate includ reprezentanții și Utilizatorii dvs., precum și orice alte persoane identificate sau identificabile de Datele dvs. cu caracter personal; și
   4. obligațiile și drepturile dvs. în calitate de Operator în legătură cu Datele dvs. cu caracter personal sunt cele prevăzute în prezentul Acord.
  2. În măsura în care Meta prelucrează Datele dvs. cu caracter personal în temeiul Acordului sau în legătură cu acesta, Meta:
   1. va Prelucra Datele dvs. cu caracter personal numai în conformitate cu instrucțiunile dvs. așa cum este prevăzut în prezentul Acord, inclusiv cu privire la transferul Datelor dvs. cu caracter personal, sub rezerva oricăror excepții permise de Articolul 28 (3) lit. (a) din RGPD;
   2. se va asigura că angajații săi care sunt autorizați să Prelucreze Datele dvs. cu caracter personal în temeiul prezentului Acord s-au angajat să respecte confidențialitatea sau au o obligație legală adecvată de confidențialitate în legătură cu Datele dvs. cu caracter personal;
   3. va implementa măsurile tehnice și organizatorice prevăzute în Anexa privind Securitatea Datelor;
   4. va respecta condițiile menționate mai jos în Secțiunile 2.c și 2.d din prezenta Anexă privind Prelucrarea datelor atunci când va desemna Persoanele împuternicite secundar de operator;
   5. vă va oferi asistență prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, în măsura în care acest lucru este posibil prin Workplace, pentru a vă permite să vă îndepliniți orice obligații de a răspunde cererilor privind exercitarea drepturilor de către Persoana vizată, în conformitate cu Capitolul III din RGPD;
   6. vă va ajuta să vă respectați obligațiile prevăzute la articolele 32 - 36 din RGPD, luându-se în considerare caracterul Prelucrării și informațiile care se află la dispoziția Meta;
   7. la încetarea Acordului, va șterge Datele cu caracter personal în conformitate cu Acordul, exceptând cazul în care dreptul Uniunii Europene sau al Statului Membru impune ca Datele cu caracter personal să fie păstrate;
   8. vă va pune la dispoziție informațiile descrise în prezentul Acord și prin intermediul Workplace în vederea îndeplinirii obligației Meta de a pune la dispoziție toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea obligațiilor ce îi revin Meta conform Articolului 28 din RGPD; și
   9. anual, va asigura că un auditor de terță parte ales de Meta va realiza un audit standard SOC 2 Tip II sau de altă natură recunoscut în domeniu cu privire la controlul Meta referitor la Workplace, iar respectivul auditor de terță parte este mandatat de către dvs. prin prezentul document. La solicitarea dvs., Meta vă va pune la dispoziție o copie a raportului de audit valabil la data curentă și se va considera că acest raport face parte din Informațiile confidențiale ale Meta.
  3. Autorizați Meta să subcontracteze obligațiile sale de Prelucrare a datelor în temeiul prezentului Acord către Afiliații săi și către alți terți, iar Meta vă va furniza o listă a acestora la solicitarea dvs. scrisă. Meta va proceda în acest sens numai în baza unui acord scris cu Persoana împuternicită secundar care impune aceleași obligații de protecție a datelor asupra Persoanei împuternicite secundar care sunt impuse și Meta în temeiul prezentului Acord. În cazul în care Persoana împuternicită secundar nu își îndeplinește obligațiile, Meta va fi deplin răspunzătoare față de dvs. în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor respectivei Persoane în materie de protecție a datelor.
  4. În cazul în care Meta angajează una sau mai multe Persoane împuternicite secundar, suplimentare sau înlocuitoare, Meta vă va informa cu privire la Persoana(ele) împuternicită(e) secundar, suplimentare sau înlocuitoare, cel târziu cu 14 (paisprezece) zile înainte de desemnarea respectivei(respectivelor) Persoane împuternicite secundar. Vă puteți opune angajării unor asemenea Persoane împuternicite secundar, suplimentare sau înlocuitoare, în termen de 14 (paisprezece) zile de la primirea informării în acest sens de la Meta prin denunțarea imediată a Acordului, în baza unei notificări scrise transmise către Meta.
  5. Meta vă va notifica fără întârzieri nejustificate după ce ia cunoștință de o Încălcare a securității datelor cu caracter personal cu privire la Datele dvs. cu caracter personal. Această notificare trebuie să includă, în momentul transmiterii notificării sau cât mai curând posibil după transmiterea acesteia, detalii relevante privind natura Încălcării securității datelor cu caracter personal, dacă este posibil, incluzând numărul înregistrărilor dvs. afectate, categoria și numărul aproximativ al Utilizatorilor afectați, consecințele anticipate ale încălcării și orice măsuri de remediere existente sau propuse, după caz, pentru atenuarea posibilelor efecte adverse ale încălcării.
  6. În măsura în care RGPD sau legislația privind protecția datelor din SEE, Marea Britanie sau Elveția se aplică Prelucrării Datelor dvs. în conformitate cu prezenta Anexă privind Prelucrarea datelor, Anexa privind transferul de date le nivel european se aplică transferurilor de date efectuate de Meta Platforms Ireland Ltd și face parte din și este încorporată prin referință în prezenta Anexă privind prelucrarea datelor.
 3. Condiții de utilizare pentru persoana împuternicită de către operatorul de date din SUA
  1. În măsura în care se aplică Condițiile de utilizare Meta pentru persoana împuternicită de către operatorul de date din SUA, acestea vor face parte și sunt încorporate în prezentul acord prin referirea la acestea, cu excepția secțiunii 3 (Obligațiile companiei), care este exclusă în mod expres.

Anexa privind Securitatea datelor

 1. Informații generale și obiectiv
  Acest document descrie cerințele minime de securitate aplicabile furnizării Workplace de către Meta, către dvs.
 2. Sistemul de management al securității informațiilor
  Meta a instituit și va menține un Sistem de management al securității informațiilor (ISMS) menit să implementeze practicile standard în materie de securitate a informațiilor valabile în domeniu și aplicabile furnizării serviciului Workplace. ISMS al Meta a fost conceput pentru a asigura protecția împotriva accesului neautorizat, divulgării, utilizării, pierderii sau modificării Datelor dvs.
 3. Procesul de gestionare a riscurilor
  Instrumentele pentru securitatea și procesarea informațiilor, inclusiv infrastructura IT și echipamentele fizice, se vor baza pe evaluarea riscurilor. Evaluarea riscurilor privind Workplace se va realiza la periodic.
 4. Organizarea Securității informațiilor
  Meta are un Responsabil cu securitatea desemnat, responsabil la nivel global de securitate în cadrul organizației. Meta are personal desemnat responsabil de supravegherea securității instanței dvs. Workplace.
 5. Securitatea fizică și a mediului
  Măsurile de securitate de la Meta vor include controale concepute astfel încât să ofere asigurări rezonabile că accesul la echipamentele fizice de prelucrare este limitat la persoanelor autorizate și că sunt instituite controale de mediu pentru a detecta, preveni și controla distrugerile cauzate de pericolele pentru mediu. Aceste controale includ:
  Aceste controale includ:
  • Înregistrarea și auditarea tuturor accesărilor fizice ale centrului de prelucrare a datelor de către angajați și contractanți;
  • Sisteme de supraveghere video în punctele critice de intrare în centrul de prelucrare a datelor;
  • Sisteme care monitorizează și controlează temperatura și umiditatea pentru echipamentele de calcul; și
  • Surse de alimentare și generatoare de rezervă.
  Meta va implementa proceduri standard în domeniu pentru ștergerea și eliminarea securizată a datelor de pe mijloacele electronice, în condițiile prezentului Acord.
 6. Separare
  Meta va institui mecanisme tehnice menite să asigure că Datele dvs. sunt separate în mod logic de datele altor clienți și că Datele dvs. sunt disponibile numai utilizatorilor autorizați.
 7. Personalul
  1. Instruire
   Meta se va asigura că toți angajații care au acces la Datele dvs. vor parcurge o instruire în materie de securitate.
  2. Preselecție și verificări suplimentare.
   Meta:
   • Va avea un proces de verificare a identității personalului care lucrează cu instanța dvs. Workplace.
   • va avea un proces pentru efectuarea de verificări suplimentare ale personalului care lucrează cu instanța dvs. Workplace în conformitate cu standardele Meta.
   Meta va furniza legitimații personalizate cu poza și numele scris al fiecărui membru al personalului care lucrează cu instanța dvs. Workplace. Legitimațiile vor fi necesare pentru a intra în toate centrele Meta.
  3. Încălcări de securitate ale personalului
   Meta va stabili sancțiuni pentru accesul neautorizat sau nepermis la Datele dvs. de către personalul Meta, inclusiv pedepse ce pot ajunge la sau pot include desfacerea contractului de muncă.
 8. Teste de securitate
  Meta va realiza în mod regulat teste de securitate și vulnerabilitate pentru a evalua dacă controalele cheie sunt implementate în mod corespunzător și dacă sunt eficiente.
 9. Controlul accesului
  1. Gestionarea parolei utilizatorilor
   Meta va avea instituit un proces pentru Gestionarea parolei utilizatorilor, conceput pentru a garanta că parolele sunt personale și inaccesibile persoanelor neautorizate, care va include cel puțin:
   • Furnizarea parolei, inclusiv verificarea identității utilizatorului mai înaintea generării unei parole noi, de înlocuire sau temporare.
   • Criptarea tuturor parolelor atunci când sunt stocate în sisteme de calcul sau în tranzit în rețea.
   • Modificarea tuturor parolelor implicite de la furnizori.
   • Parole cu grad ridicat de siguranță raportat la utilizarea lor prevăzută.
   • Sensibilizarea utilizatorilor.
  2. Gestionarea accesului utilizatorilor
   Meta va implementa un proces pentru schimbarea și/sau revocarea drepturilor de acces și a numelor de utilizator, fără întârzieri nejustificate. Meta va institui proceduri pentru raportarea și revocarea detaliilor de acces compromise (parole, coduri etc.). 24/7. Meta va implementa înregistrări de securitate adecvate, inclusiv nume de utilizator și marcajul temporal. Ceasul va fi sincronizat cu NTP (Protocolul de timp al rețelei).
   Vor fi înregistrare cel puțin următoarele evenimente:
   • Modificări ale autorizărilor;
   • Încercările eșuate și reușite de autentificare și acces; și
   • Operațiunile de citire și scriere.
 10. Securitatea comunicațiilor
  1. Securitatea rețelelor
   Meta va utiliza tehnologii conforme cu standardele din domeniu pentru segmentarea rețelelor.
   Accesul la rețea de la distanță va necesita comunicații criptate prin utilizarea de protocoale securizate, precum și utilizarea autentificării cu mai mulți factori.
  2. Protecția datelor în tranzit
   Meta va pune în aplicare utilizarea de protocoale adecvate menite să protejeze confidențialitatea datelor în tranzit pe rețelele publice.
 11. Securitatea operațională
  Meta va institui și menține un program de gestionare a vulnerabilităților pentru Workplace care va include definirea rolurilor și responsabilităților, responsabilitatea dedicată privind monitorizarea vulnerabilităților, evaluarea riscului de vulnerabilitate și implementarea de instrumente de corectare a erorilor.
 12. Gestionarea incidentelor de securitate
  Meta va institui și menține un plan de răspuns la incidentele de securitate pentru monitorizarea, detectarea și gestionarea eventualelor incidente de securitate care afectează instanța dvs. Workplace. Planul de răspuns la incidentele de securitate va include cel puțin definirea rolurilor și a responsabilității, verificările în timpul comunicării și post-comunicare, inclusiv analize ale cauzei primare și planuri de remediere.
  Meta va monitoriza Workplace pentru orice încălcări ale securității și activități rău-intenționate. Procesul de monitorizare și tehnicile de detecție vor fi concepute astfel încât să permită detectarea incidentelor de securitate care afectează instanța dvs. Workplace în funcție de amenințările relevante și informațiile curente în materie de amenințări.
 13. Continuitatea afacerii
  Meta va menține un plan de continuitate a afacerii pentru a răspunde la situațiile de urgență sau critice care pot afecta instanța dvs. Workplace. Meta va verifica în mod formal planul de continuitate a afacerii cel puțin o dată pe an.
Ultima actualizare: 27 martie 2023